Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin ensikoti ry
Ensi-Kodin tie 4
00500 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sari Karvonen, puh. 044 734 9064, [email protected]

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Äänisatujen rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

• Äänisatujen lähetys ja vastaanottaminen
• Yhteydenpito äänisatujen lähettäjiin

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyn ilmoittamista tiedoista. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:
• Yhteystiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostisoite
• Rekisteröinnin aika ja tietojen lähde
• Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita. Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

8. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle tarkastuspyyntölomakkeella. Korjauspyyntölomakkeen voi pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

9. Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Siirto- ja kielto-oikeus astuivat voimaan 25.5.2018.

10. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

11. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu siten, ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.